Click here for the home page 

The Xenophile Historian

THE EMPERORS OF CHINA


Here is the chronology I currently use for Chinese history. Click on one of these links to jump to the period that interests you:


Red table:  ruled only in the south.
White table:  ruled only in the west.
Black table:  ruled only in the north.
Blue table:  ruled only in the east.Mythical & Legendary Times

Pangu

12 Heaven Kings

11 Earth Kings

9 Earth Kings


The Three Sovereigns and Five Emperors

Traditional dates 2852-2205 B.C.

Fuxi (sovereign)2852-2737
Shennong (sovereign)2737-2697
Huangdi (sovereign)2697-2597
Shaohao (emperor)2597-2513
Zhuanxu (emperor)2513-2435
Gaoxin (emperor)2435-2365
Zhidi2365-2356
Yao (emperor)2356-2255
Shun (emperor)2255-2205


The Xia Dynasty

Traditional dates 2205-1766 B.C.

Yu2205-2197
Qi2197-2188
Tai Kang2188-2159
Zhong Kang2159-2146
Xiang2146-2079
Shao Kang2079-2057
Zhu2057-2040
Huai2040-2014
Man2014-1996
Xie1996-1980
Bu Jiang1980-1921
Pian or Jiong1921-1900
Li or Jin1900-1879
Kong Jia1879-1848
Bo or Gao1848-1837
Fa1837-1818
Jie1818-1766
The Formative Period

The Shang Dynasty

Traditional dates 1766-1122 B.C.

Tang (the Perfect)1766-1736
Wai Bing1760-1757
Zhong Ren1757-1753
Tai Jia1753-1720
Wo Ding1720-1691
Tai Geng1691-1666
Xiao Jia1666-1649
Yong Ji1649-1637
Tai Wu1637-1562
Zhong Ding1562-1549
Wai Ren1549-1534
He Dan Jia1534-1525
Zu Yi1525-1506
Zu Xin1506-1490
Wo Jia1490-1465
Zu Ding1465-1433
Nan Geng1433-1408
Yang Jia1408-1401
Pan Geng1401-1373
Xiao Xin1373-1352
Xiao Yi1352-1324
Wu Ding1324-1265
Zu Geng1265-1258
Zu Jia1258-1225
Lin Xin1225-1219
Geng Din1219-1198
Wu Yi1198-1194
Tai Ding1194-1191
Di Yi1191-1154
Zhou Xin (Di Xin)1154-1122


The Western Zhou Dynasty

Traditional dates 1122-771 B.C.

Wu Wang1122-1115
Cheng Wang1115-1078
Kang Wang1078-1052
Zhao Wang1052-1001
Mu Wang1001-946
Gong Wang946-934
Yi Wang I934-909
Xiao Wang909-894
Yi Wang II894-878
Li Wang878-841
Gonghe regency841-827
Xuan Wang827-781
Yu Wang781-771


The Eastern Zhou Dynasty

770-255 B.C.

Ping Wang770-719
Huan Wang719-696
Zhuang Wang696-681
Xi Wang681-676
Hui Wang676-651
Xiang Wang651-618
Qing Wang618-612
Kuang Wang612-606
Ding Wang606-585
Jian Wang585-571
Ling Wang571-544
Jing Wang I544-520
Dao Wang520-519
Jing Wang II519-475
Yuan Wang475-468
Zhending Wang468-441
Ai Wang441
Si Wang441-440
Kao Wang440-425
Weilie Wang425-401
An Wang401-375
Lie Wang375-368
Xian Wang368-320
Shenjing Wang320-314
Nan Wang314-255
Dongzhou Jun 255-249
The First Chinese Empire

The Qin Dynasty

255-207 B.C.

Xiaogong361-337
Huiwen Wang337-310
Wu Wang310-306
Zhaoxiang Wang306-250
Xiaowen Wang250
Zhuangxiang Wang250-246
Zheng Wang246-221
Qin Shihuangdi (formerly Zheng Wang)221-210
Qin Er Shi210-207
Qin San Shi207-206


The Western Han Dynasty

206 B.C.-9 A.D.

Gaozu (Liu Bang before 202)206-195
Lu Zhi (wife of Gaozu, also called Lu Hou or Gao Hou)195-180
Huidi195-188
Qianshao (Liu Gong)188-184
Houshao (Liu Hong)184-180
Wendi180-157
Jingdi157-141
Wudi141-87
Zhaodi87-74
Liu He74
Xuandi74-48
Yuandi48-33
Chengdi33-7
Aidi7-1 B.C.
Pingdi1 B.C.-6 A.D.
Ruzi6-9 A.D.


The Xin Dynasty

206 B.C.-9 A.D.

Wang Mang9-23 A.D.


The Eastern Han Dynasty

25-220 A.D.

Guangwu Di (Liu Xiu)25-57
Mingdi57-75
Zhangdi75-88
Hedi88-106
Shangdi106
Andi106-125
Shaodi125
Shundi125-144
Chongdi144-145
Zhidi145-146
Huandi146-168
Lingdi168-189
Shaodi (Liu Bian, the Prince of Hongnong)189
Xiandi189-220

The Three Kingdoms

220-280 A.D.

Wei

Wendi (Cao Pi)220-226
Mingdi (Cao Rui)226-239
Qiwang (Cao Fang)239-254
Gaoguixiang Gong (Cao Mao)254-260
Yuandi (Cao Huan)260-265

Wu

Dadi (Sun Quan)220-252
Kuai Ji Wang (Sun Liang)252-258
Jingdi (Sun Xiu)258-264
Wen Cheng Hou (Sun Hao)264-280

Shu

Zhao Liedi (Liu Bei)220-223
Hou Zhu (Liu Chan)223-263

Southern & Northern Dynasties

The Western Jin Dynasty

265-317 A.D.

Wu Di (Sima Yan)265-290
Hui Di290-307
Huai Di307-313 (imprisoned after 311)
Min Di313-317


The Eastern Jin Dynasty

317-420 A.D.

Yuan Di317-322
Ming Di322-325
Cheng Di325-342
Kang Di342-344
Mu Di344-361
Ai Di361-365
Fei Di365-372
Jianwen Di372
Xiaowu Di372-396
An Di396-419
Gong Di419-420


The Northern Wei Dynasty

386-535 A.D.

Dao Wu Di (Touba Gui)386-409
Ming Yuan Di409-423
Tai Wu Di423-452
Nan An Wang Di452
Wen Cheng Di452-465
Xian Wen Di465-471
Xiao Wen Di471-499
Xuan Wu Di499-515
Xiao Ming Di515-528
Youzhu (Yuan Zhao)528
Xiao Zhuang Di528-530
Chang Guang Wang530-531
Jie Min Di531-532
An Ding Wang531-532
Xiao Wu Di532-535


The Early Song Dynasty

420-479 A.D.

Wu Di (Liu Yu)420-422
Shao Di422-424
Wen Di424-453
Xiao Wu Di453-464
Qian Fei Di464-466
Ming Di466-472
Hou Fei Di472-477
Shun Di477-479


The Southern Qi Dynasty

479-502 A.D.

Gao Di (Xiao Dao Cheng)479-482
Wu Di482-493
Yu Lin Wang493-494
Hai Ling Wang494
Ming Di494-498
Dong Hun Hou498-501
He Di501-502


The Southern Liang Dynasty

502-557 A.D.

Wu Di (Xiao Yan)502-549
Jian Wen Di549-551
Yu Zhang Wang551-552
Yuan Di552-555
Zhen Yang Hou555
Jing Di555-557


The Eastern Wei Dynasty

534-550 A.D.

Xiao Jing Di534-550


The Western Wei Dynasty

535-557 A.D.

Wen Di535-551
Fei Di551-554
Gong Di554-557


The Northern Qi Dynasty

550-577 A.D.

Wen Xuan Di550-559
Fei Di559-560
Xiao Jao Di560-561
Wu Cheng Di561-565
Hou Zhu (Gao Wei)565-577
You Zhu (Gao Heng)577


The Western Liang Dynasty

555-587 A.D.

Xuan Di555-562
Xiao Ming Di562-585
Xiao Jing Di585-587


The Northern Zhou Dynasty

357-581 A.D.

Xiao Min Di557
Ming Di557-560
Wu Di560-578
Xuan Di578-580
Jing Di580-581


The Southern Chen Dynasty

557-589 A.D.

Wu Di (Chen Ba Xian)557-559
Wen Di559-566
Fei Di566-568
Xuan Di568-582
Hou Zhu582-589

The Second Chinese Empire

The Sui Dynasty

581-618 A.D.

Wendi (Yang Jian)581-604
Yangdi (Yang Guang)604-618
Gongdi (Yang You)617-618
Gongdi (Yang Tong)618-619


The Tang Dynasty

618-907 A.D.

Gaozu (Li Yuan)618-626
Taizong (Li Shimin)626-649
Gaozong649-683
Zhongzong683-684
Ruizong684-690
Wu Zhao (Wu Zetian)690-705
Zhongzong705-710
Shang Di710
Ruizong710-712
Xuanzong712-756
Suzong756-762
Daizong762-779
Dezong779-805
Shunzong805
Xianzong805-820
Muzong820-824
Jingzong824-827
Wenzong827-840
Wuzong840-846
Xuanzong846-859
Yizong859-873
Xizong873-888
Zhaozong888-904
Ai Di (Zhaoxuan Di)888-907


The Five Little Dynasties

The Later Liang Dynasty

907-923 A.D.

Taizu (Zhu Wen)907-912
Zhu Yougui912-913
Zhu Zhen913-923


The Later Tang Dynasty

923-936 A.D.

Zhuangzong (Li Cnx)923-926
Mngzong (Li Syun)926-933
Mindi (Li Cnghu)933-934
Md (Li Cngke)934-936


The Later Jin Dynasty

936-947 A.D.

Gaozu (Sh Jngtng)936-942
Chud (Sh Chnggu)942-947


The Later Han Dynasty

947-951 A.D.

Gaozu (Liu Zhiyuan)947-948
Yin Di (Liu Chengyou)948-951


The Later Zhou Dynasty

951-960 A.D.

Tizu (Guo Wei)951-954
Shzong (Chi Rng)954-959
Gongd (Chi Zongxn)959-960


The Liao or Khitan Dynasty

907-1125 A.D.

Taizu (Yel Abaoji)907-926
Taizong (Yel Deguang)926-947
Shizong (Yel Ruan)947-951
Muzong (Yel Jing)951-969
Jingzong (Yel Xian)969-982
Shengzong (Yel Longxu)982-1031
Xingzong (Yel Zongzhen)1031-1055
Daozong (Yel Hongji)1055-1101
Tianzuodi (Yel Yanxi)1101-1125


The Northern Song Dynasty

960-1127 A.D.

Taizu (Zhao Kuangyin)960-976
Taizong976-997
Zhenzong997-1022
Renzong1022-1063
Yingzong1063-1067
Shenzong1067-1085
Zhezong1085-1100
Huizong1100-1126
Qinzong1126-1127


Xixia (the Tangut Kingdom)

1032-1227 A.D.

Jingzong (Li Yunho)1032-1048
Yzong (Li Lingzu)1048-1069
Huzong (Li Bingchng)1069-1086
Chngzong (Li Qinshn)1086-1139
Rnzong (Li Rnxio)1139-1193
Hunzong (Li Chnyu)1193-1206
Xiangzong (Li Anqun)1206-1211
Shnzong (Li Zunxu)1211-1223
Xinzong (Li Dwng)1223-1226
Md (Li Xin)1226-1227


The Jin or Jurchen Kingdom

1115-1234 A.D.

Tizu (Wnyn Aguda)1115-1123
Tizong (Wnyn Wqimai)1123-1135
Xizong (Wnyn Hl)1135-1150
Hailngwng (Wnyn Dgunai)1150-1161
Shzong (Wnyn Wul)1161-1189
Zhangzong (Wnyn Jing)1189-1208
Wishowng (Wnyn Yongj)1208-1213
Xuanzong (Wnyn Xn)1213-1224
Aizong (Wnyn Shoux)1224-1234
Md (Wnyn Chngln)1234


The Western Liao Dynasty (Qara Khitai)

1124-1218 A.D.

Dezong (Yel Dashi)1124-1144
Gantianhou (Xiao Tabuyan, regent)1144-1151
Rnzong (Yel Yilie)1151-1163
Chengtianhou (Yel Pusuwan, sister of Rnzong)1163-1178
Mozhu (Yel Zhilugu)1178-1211
Kuchlug Khan Naiman1211-1218


The Southern Song Dynasty

1127-1279 A.D.

Gaozong1127-1162
Xiaozong1162-1189
Guangzong1189-1194
Ningzong1194-1224
Lizong1224-1264
Duzong1264-1274
Gongzong1274-1276
Duanzong1276-1278
Huaizong1278-1279

The Third Chinese Empire

The Yuan or Mongol Dynasty

1206-1368 A.D.

Genghis Khan (Taizu) 1206-1227
Tuli (Renzong, regent) 1227-1229
Ogotai Khan (Taizong) 1229-1241
Tregene Khatun (regent) 1241-1246
Gyk Khan (Dingzong) 1246-1248
Oghul Ghaymish (regent) 1248-1251
Mngke Khan (Xianzong) 1251-1259
Kublai Khan (Shizu)1259-1294
Chengzong (Temr ljeyt Khn)1294-1307
Wuzong (Qayisan Klg)1307-1311
Renzong (Ayurparibhadra)1311-1320
Yingzong (Suddhipala Gege'en)1320-1323
Jinzong (Yesn-Temr)1323-1328
Tianshun Di (Arigaba)1328
Wenzong (Jiyaghatu Toq-Temr)1328-1329 (first reign)
Mingzong (Qoshila Qutuqtu)1329
Wenzong (Jiyaghatu Toq-Temr)1329-1332 (second reign)
Ningzong (Irinchibal)1332
Huizong (Toghan-Temr)1332-1368


The Ming Dynasty

1368-1644 A.D.

Zhu Yuanzhang (Hongwu)1368-1398
Zhu Yunwen (Jianwen)1398-1402
Zhu Di (Yongle)1402-1424
Zhu Gaochi (Hongxi)1424-1425
Zhu Zhangji (Xuande)1425-1435
Zhu Qizhen (Zhengtong)1435-1449, first reign
Zhu Qiyu (Jingtai)1449-1457
Zhu Qizhen (Zhengtong)1457-1464, second reign
Zhu Jianshen (Chenghua)1464-1487
Zhu Youtang (Hongzhi)1487-1505
Zhu Houzhao (Zhengde)1505-1521
Zhu Houcong (Jiajing)1521-1567
Zhu Zaihou (Longqing)1567-1572
Zhu Yijun (Wanli)1572-1620
Zhu Changluo (Taichang)1620
Zhu Youjiao (Tianqi)1620-1627
Zhu Youjian (Chongzhen)1627-1644
Zhu Cilang (Yixing)1644


The Qing or Manchu Dynasty

1616-1912 A.D.

Nurhachi 1616-1626
Hong Taiji (Abahai) 1626-1643
Shunzhi1643-1661
Kangxi1661-1722
Yongzheng1722-1735
Qianlong1735-1796
Jiaqing1796-1820
Daoguang1820-1850
Xianfeng1850-1861
Tongzhi1861-1875
Guangxu1875-1908
Puyi (Xuantong)1908-1912
Support this site!

© Copyright 2016 Charles Kimball

Top of the pagePAGE  NAVIGATOR


 

A Concise History of China

 

Other History Papers

Beyond History